Regulamin

NA SKRÓTY

Z racji iż nikt nie czyta tego. Wyszczególnimy zasady zamieszczania treÅ›ci:

 • nie zamieszczaj ogÅ‚oszeÅ„ tej samej treÅ›ci ( dokonaj zakupu ogÅ‚oszenia pÅ‚atnego i pisz dowoli ) 
 • nie dodawaj usÅ‚ug jeÅ›li nie wykonujesz ich w danym mieÅ›cie którego tyczy siÄ™ portal! ( dokonaj zakupu ogÅ‚oszenia pÅ‚atnego i pisz dowoli )
 • nie pisz ogÅ‚oszeÅ„ dużyli literami ani nie dodawaj linków, numerów telefonu w treÅ›ci ani w tytule ogÅ‚oszenia ( dokonaj zakupu ogÅ‚oszenia pÅ‚atnego i pisz jak chcesz )

JesteÅ› osobÄ… która pozycjonuje strony i chciaÅ‚byÅ› pozycjonować strony na naszych portalach ogÅ‚oszeniowych, nie ma problemu - dodawaj ogÅ‚oszenia promowane, nie bÄ™dÄ… kasowane. Inaczej nie dodawaj szkoda Twego czasu. Masz wiÄ™kszÄ… ilość stron do pozycjonowania napisz dostaniesz RABAT. 
Ignorowanie tych prostych zasad skutkuje karÄ… którÄ… sami wymyÅ›limy (np. lubimy dzwnić do klientów których pozycjonujesz)  :) Å›miesznie bÄ™dzie dla nas.
Dodając wpis akceptujesz, że zadzwonimy do Twojego klienta i poinformujemy go iż działasz wbrew naszemu regulaminowi.
Nie ponosimy odpowiedzialnoÅ›ci za to że nie czytasz regulaminów! 
DodajÄ…c wpisy akceptujesz regulamin i nie możesz roÅ›cić do nas rzadnych pretensji. 

PRZECZYTAJ TO ZANIM DODASZ!DEFINICJE
 
Regulamin – niniejszy dokument wraz ze wszelkimi zaÅ‚Ä…cznikami, które wyraźnie siÄ™ do niego odwoÅ‚ujÄ….
Portal – serwis internetowy WirtualneMedia.info znajdujÄ…cy siÄ™ pod adresem internetowym https://www.wirtualnemedia.info, stanowiÄ…cy platformÄ™ internetowÄ…, na którÄ… skÅ‚ada siÄ™ szereg elementów wÅ‚aÅ›ciwych serwisom internetowym oraz kompleks usÅ‚ug Å›wiadczonych drogÄ… elektronicznÄ…
Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadajÄ…ca osobowoÅ›ci prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu;
Użytkownik zarejestrowany – Użytkownik, który dokonaÅ‚ rejestracji w Portalu i posiada swój unikalny Profil zabezpieczony hasÅ‚em;
Redakcja portalu – podmiot zarzÄ…dzajÄ…cy i prowadzÄ…cy Grupa Media Wirtualne Polska prezentowany przez PawÅ‚a Deluga, bÄ™dÄ…cy jednoczeÅ›nie wÅ‚aÅ›cicielem Portalu;
Autor – wÅ‚aÅ›ciciel materiaÅ‚u lub osoba posiadajÄ…ca nieograniczone prawo przekazania Redakcji portalu takiego materiaÅ‚u do publikacji na portalu. PrzekazujÄ…c materiaÅ‚ do Redakcji portalu, Autor potwierdza zapoznanie siÄ™ z Regulaminem portalu i zaakceptowanie jego postanowieÅ„. 
MateriaÅ‚ – informacja przekazana, które majÄ… być zamieszczone na portalu.
 
 
§1. POSTANOWIENIA  OGÓLNE
 

 1. Regulamin dotyczy funkcjonowania i okreÅ›la zasady korzystania ze strony internetowej WirtualneMedia.info lub jej subdomen 
 2. Portal ma charakter informacyjno-promocyjny.
 3. Każdy użytkownik, który korzysta z portalu, oÅ›wiadcza tym samym, że zapoznaÅ‚ siÄ™ z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 4. Za sprawy związane z funkcjonowaniem portalu od strony technicznej i zabezpieczeń odpowiedzialni są pracownicy Redakcji portalu.
 5. Serwis jest stronÄ… internetowÄ… publikujÄ…cÄ… nie tylko wÅ‚asne treÅ›ci, ale również informacje i materiaÅ‚y pochodzÄ…ce od osób trzecich oraz od instytucji wspóÅ‚pracujÄ…cych z Serwisem. MateriaÅ‚y publikowane na Å‚amach Serwisu majÄ… charakter wyÅ‚Ä…cznie informacyjny.

 
§2. PRAWA I OBOWIÄ„ZKI UÅ»YTKOWNIKA
 

 1. Użytkownik ma prawo do zamieszczania oraz odtwarzania materiaÅ‚ów, które przewidziane sÄ… w funkcjonalnoÅ›ciach portalu.
 2. Użytkownik zobowiÄ…zuje siÄ™ nie wykorzystywać żadnych informacji uzyskanych za poÅ›rednictwem Portalu do celów komercyjnych.
 3. Zabronione jest przekazywanie do Portalu  wszelkich materiaÅ‚ów, komentarzy, wypowiedzi, itp. zawierajÄ…cych treÅ›ci sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, w tym naruszajÄ…ce prawa osób trzecich, w szczególnoÅ›ci prawa autorskie lub dobra osobiste oraz materiaÅ‚ów. Zaznacza siÄ™, iż treÅ›ci umieszczane przez Użytkowników nie sÄ… poglÄ…dami i opiniami Redakcji portalu.
 4. Niedozwolone jest wykorzystywanie Portalu, jego funkcjonalnoÅ›ci w każdej pÅ‚aszczyźnie do innych celów - sprzecznych lub niewÅ‚aÅ›ciwych - niż to wynika z charakteru i przedmiotu Portalu. Zabronione jest wprowadzanie do obrotu przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, a w szczególnoÅ›ci pochodzÄ…cych z przestÄ™pstwa
 5. Użytkownik korzysta z wszelkich informacji dostępnych w niniejszym Portalu na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 6. Korzystanie z Portalu podlega ograniczeniom wynikajÄ…cym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postÄ™powania odnoszÄ…cych siÄ™ do wszystkich użytkowników Internetu, które majÄ… na celu ochronÄ™ ich interesów oraz interesów osób trzecich.
 7. Użytkownik oÅ›wiadcza, iż posiada odpowiednie zgody i uprawnienia do materiaÅ‚ów umieszczonych w Portalu. Redakcja portalu ma prawo uzależnić Å›wiadczenie swoich usÅ‚ug i korzystanie z Portalu przez Użytkownika od uprzedniego uprawdopodobnienia przez niego legalnoÅ›ci umieszczanych materiaÅ‚ów.
 8. Konto Użytkownika oraz dostarczony materiaÅ‚ może zostać usuniÄ™te z Portalu, gdy Użytkownik podejmuje dziaÅ‚ania na niekorzyść Redakcji portalu lub narusza postanowienia Regulaminu, a w szczególnoÅ›ci korzysta z Portalu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem.
 9. Konto użytkownika oraz materiaÅ‚ może zostać usuniÄ™te z Portalu bez podawania przyczyn ze strony Redakcji portalu, gdy Redakcja portalu uzna to za konieczne.
 10. UsuniÄ™cie konta Użytkownika oraz ogÅ‚oszenia z Portalu jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy miÄ™dzy RedakcjÄ… portalu a Użytkownikiem.
 11. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z Konta.

 
§3. PRAWA I OBOWIÄ„ZKI ADMINISTRATORA

 1. Redakcja portalu doÅ‚oży staraÅ„, aby informacje i dane prezentowane w portalu byÅ‚y aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. W zwiÄ…zku z tym, że majÄ… one charakter ogólny Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialnoÅ›ci za jakiekolwiek skutki wykorzystania tych informacji przez Użytkownika, ze szczególnym uwzglÄ™dnieniem podjÄ™tych na ich podstawie decyzji, zwÅ‚aszcza w zakresie finansów oraz zarzÄ…dzania przedsiÄ™biorstwami. 
 2. Redakcja portalu doÅ‚oży wszelkich staraÅ„ w celu zapewnienia prawidÅ‚owego dziaÅ‚ania portalu. 
 3. Redakcja portalu nie gwarantuje bezawaryjnego oraz ciÄ…gÅ‚ego dostÄ™pu Użytkowników do portalu i nie ponosi odpowiedzialnoÅ›ci za ewentualne szkody wynikÅ‚e z zaistnienia tych faktów. 
 4. Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do przerw w dziaÅ‚aniu portalu na rzecz wykonania czynnoÅ›ci konserwacyjnych lub naprawczych bez uprzedniego powiadamiania Użytkowników i bez okreÅ›lania dÅ‚ugoÅ›ci takich przerw.
 5. Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do: redagowania, skracania bÄ…dź usuwania materiaÅ‚ów, o charakterze bezprawnym, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszajÄ…cych zasady współżycia spoÅ‚ecznego.
 6. Redakcja portalu oÅ›wiadcza, że materiaÅ‚y, skÅ‚adajÄ…ce siÄ™ na zasoby Portalu, sÄ… zbierane i redagowane z należytÄ… starannoÅ›ciÄ…, w celu zapewnienia rzetelnoÅ›ci, aktualnoÅ›ci i kompletnoÅ›ci przygotowywanego Portalu, jednak materiaÅ‚y te nie mogÄ… być przedmiotem jakiejkolwiek odpowiedzialnoÅ›ci Redakcji portalu. Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialnoÅ›ci za treÅ›ci przekazywane i publikowane przez Użytkowników.
 7. Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialnoÅ›ci za prawdziwość zamieszczonych w Portalu treÅ›ci, za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika, informacji uzyskanych za jego poÅ›rednictwem, a w szczególnoÅ›ci za decyzje Użytkownika podjÄ™te w oparciu o informacje publikowane w portalu.
 8. Redakcja portalu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania przez Użytkownika, nieprawdziwych czy niepełnych danych.
 9. Na Redakcji portalu nie spoczywa odpowiedzialność za dziaÅ‚ania osób trzecich, jak również za szkody powstaÅ‚e w wyniku uszkodzenia sprzÄ™tu komputerowego Użytkownika, bÄ…dź jego zasobów danych, w trakcie lub w zwiÄ…zku z korzystaniem z zasobów Portalu.
 10. Redakcja portalu nie ponosi również odpowiedzialnoÅ›ci za skutki wynikajÄ…ce z wejÅ›cia przez osoby trzecie w posiadanie hasÅ‚a Użytkownika.
 11. Redakcja portalu zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub wÅ‚aÅ›ciwoÅ›ci niniejszego Portalu w każdym czasie bez koniecznoÅ›ci wczeÅ›niejszego powiadomienia Użytkowników.
 12. Redakcja portalu ma prawo bez powiadomienia Użytkowników do wprowadzania w każdym czasie zmian w zawartoÅ›ci portalu, dokonywania w nim modyfikacji oraz zawieszenia lub wycofania poszczególnych jego elementów. 
 13. Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do:
  1. usuniÄ™cia z portalu MateriaÅ‚u bez uprzedniego powiadomienia, w przypadku naruszenia przez a postanowieÅ„ Regulaminu lub obowiÄ…zujÄ…cych przepisów prawa, dobrych obyczajów, uczuć, w tym religijnych, oraz praw osób trzecich,
  2. zablokowania Profilu Użytkownika Zarejestrowanego i zamieszczonych przez niego Produktów i MateriaÅ‚ów w przypadku naruszenia Regulaminu Portalu lub przepisów prawa,
  3. zaprzestania Å›wiadczenia usÅ‚ugi Portalu, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronach Portalu,

 
§4. PRAWA  AUTORSKIE
 

 1. Autorskie prawa majÄ…tkowe do wszelkich treÅ›ci znajdujÄ…cych siÄ™ w Portalu, należą do Redakcji portalu lub podmiotów, z którym zawarÅ‚ stosowne umowy.
 2. Autorskie prawa majÄ…tkowe i osobiste do Utworów, o których mowa w pkt 1 podlegajÄ… ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).
 3. Zabronione jest wykorzystywanie MateriaÅ‚ów i Produktów udostÄ™pnionych w Portalu przez innych Użytkowników Zarejestrowanych.
 4. Jakiekolwiek użytkowanie, kopiowanie i rozpowszechnianie materiaÅ‚ów zamieszczonych w portalu wymaga zgody Redakcji portalu.

 
§5. POLITYKA  PRYWATNOÅšCI

 1. Informacje zamieszczane przez osoby fizyczne mogÄ… zawierać ich dane osobowe, o ile wyrażą one zgodÄ™ na przetwarzanie danych osobowych do celów zwiÄ…zanych z zamieszczeniem materiaÅ‚ów na portalu. OÅ›wiadczenie tego rodzaju jest zgodne z ustawÄ… z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 2. Redakcja portalu nie narusza prawa do prywatnoÅ›ci i ochrony danych osobowych Użytkowników portalu i stosuje zapisy odpowiednich ustaw, w szczególnoÅ›ci ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18.07.2002r. o Å›wiadczeniu usÅ‚ug drogÄ… elektronicznÄ… (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 3. Użytkownicy, którzy korzystajÄ… z dostÄ™pnych w portalu narzÄ™dzi do zamieszczania materiaÅ‚ów, sami decydujÄ… o podaniu swoich danych osobowych – zawartych w treÅ›ci informacji, która ma zostać zamieszczona na portalu, np. imiÄ™ i nazwisko, nazwa, numer telefonu, adres. SÄ… one widoczne dla wszystkich odwiedzajÄ…cych portal i tym samym nie podlegajÄ… Polityce PrywatnoÅ›ci. 
 4. Redakcja portalu, aby dostosować do oczekiwaÅ„ jego użytkowników treść i usÅ‚ugi serwisu WirtualneMedia.info używa tzw. plików cookies. SÄ… to informacje zapisywane przez serwer WirtualneMedia.info na komputerach użytkowników. Informacje sÄ… przez to dostÄ™pne dla serwera przy jego każdorazowym poÅ‚Ä…czeniu siÄ™ z danym komputerem. Ponadto pliki cookies dostarczajÄ… danych statystycznych na temat ruchu użytkowników i korzystania przez nich z konkretnych stron portalu. Użytkownik ma jednak prawo do wyÅ‚Ä…czenia w swojej przeglÄ…darce opcji odpowiedzialnej za przyjmowanie plików cookies. Redakcja portalu zastrzega równoczeÅ›nie, że nie ponosi żadnej odpowiedzialnoÅ›ci za wykorzystywanie funkcji cookies na innych stronach internetowych oddanych użytkownikom do dyspozycji poprzez odnoÅ›niki umieszczone na stronach portalu.

 
§6. PŁATNOÅšCI

 1. Użytkownik dokonuje pÅ‚atnoÅ›ci za promocjÄ™ w serwisie z góry.
 2. Płatność dokonywana jest zgodnie z Cennikiem znajdującym się w formularzu
 3. OpÅ‚ata za zamieszczenie bÄ…dź promowanie odbywa siÄ™ za pomocÄ… przelewów PayPal.com bÄ…dź przy pomocy zwykÅ‚ego przelewu z konta.
 4. Przelewy on-line obsługiwane są przez firmę PayPal.com
 5. W przypadku problemów z tÄ… usÅ‚ugÄ… reklamacjÄ™ należy zgÅ‚aszać na ich stronie internetowej PayPal.com

 
§7. TRYB I SPOSÓB SKŁADANIA REKLAMACJI
 

 1. Użytkownikom i Użytkownikom Zarejestrowanych przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z jego funkcjonowaniem.
 2. Wszelkie reklamacje należy składać pisemnie na adres siedziby na, wskazany w niniejszym dokumencie
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:Redakcja portalu rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
  1. oznaczenie Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego ( w tym jego imiÄ™, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, a w przypadku osób prawnych nazwÄ™, adres do korespondencji oraz dane osoby upoważnionej do zaÅ‚atwiania spraw zwiÄ…zanych ze zÅ‚ożonÄ… reklamacjÄ…),
  2. opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Redakcji portalu na adres podany przez Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego w reklamacji.
 5. Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w punkcie w przypadku gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od Redakcji portalu (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.).
 6. Redakcja portalu zastrzega, że rozpoznanie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego dodatkowych wyjaśnień. Czas udzielania wyjaśnień przez Redakcji portalu każdorazowo przedłuża okres rozpatrzenia reklamacji.
 7. W przypadku uwzględnienia reklamacji należna Użytkownikowi kwota wpłacona zostanie na wskazany przez Użytkownika nr rachunku bankowego w terminie 14 dni od dnia uwzględnienia reklamacji.
 8. W przypadku częściowego uwzglÄ™dnienia reklamacji Użytkownikowi zwrócona zostanie część opÅ‚aty za wykonanie UsÅ‚ugi uwzglÄ™dnionej w reklamacji.

 
§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy zawieranej z Użytkownikiem Zarejestrowanym i obowiązuje od dnia opublikowania go w Portalu.
 2. Opublikowane w portalu informacje bÄ™dÄ… usuwane, gdy przestanÄ… być aktualne, dotyczy to w szczególnoÅ›ci ogÅ‚oszeÅ„, zaproszeÅ„ na imprezy, wystawy, itp. chyba, że Redakcja portalu postanowi inaczej.
 3. Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzÄ… w życie w terminie wskazanym przez RedakcjÄ™ portalu, nie krótszym niż 7 dni od daty udostÄ™pnienia ich na stronie Portalu. Zamówienia zÅ‚ożone przed datÄ… wejÅ›cia w życie zmian do niniejszego Regulaminu sÄ… realizowane na podstawie zapisów obowiÄ…zujÄ…cych w dniu zÅ‚ożenia zamówienia.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem majÄ… zastosowanie powszechnie obowiÄ…zujÄ…ce przepisy prawa.

OGŁOSZENIA DROBNE POZNAŃ

WirtualneMedia.info to darmowe serwisy ogłoszeniowe dla społeczności lokalnych, dedykowane dla wszystkich, którzy chcą łatwo i szybko kupować lub sprzedawać, oferować swoje usługi. WirtualneMedia.info to tablice ogłoszeń drobnych, w której znajdziesz i zamieścisz oferty pracy i darmowe ogłoszenia drobne w wielu kategoriach. Chcesz coś sprzedać? Kupić mieszkanie, samochód, używane meble, rowery, hulajnogi, wózek dla dziecka w dobrej cenie? Bez trudu znajdziesz tu wielu kupujących i sprzedających z Twojej bliskiej okolicy...

Chcesz poznać nowych ludzi? W kategorii "Randki i przyjaciele" poznasz wielu nowych znajomych. W kategorii "Usługi i firmy" czekają na Ciebie ekipy budowlane, remontowe, fachowcy i innych specjaliści z rożnych dziedzin życia. Jesteś studentem lub szukasz lokalu? Zajrzyj na Noclegi i kwatery lub Stancje. Zdecydowani na swój własny kąt dzięki naszym portalom znajdą dla siebie domy, mieszkania działki i inne nieruchomości. Szukasz pracy. Dział praca pozwoli uaktywnić Ci się na rynku pracy. Wśród ogłoszeń znajdziesz i te dotyczące motoryzacji, mody, zdrowia i urody, czy korepetycji i nauki języka.